SCHOLIERENPROJECT EUROVERKIEZINGEN 2024

PLATFORM VOOR LEERKRACHTEN-COÖRDINATOREN

Uitgangspunt

Voor het eerst mogen Belgische 16- en 17-jarigen stemmen voor het Europees Parlement op 9 juni 2024. Zijn ze echter voldoende geïnformeerd over de rol en de bevoegdheden van het Europees Parlement in de Europese besluitvorming? Zijn ze gemotiveerd om effectief naar het stemlokaal te trekken en een doordachte keuze te maken?

De middelbare scholen kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Het is immers ook hun opdracht jongeren op te leiden tot mondige burgers die doordachte politieke keuzes maken. Bovendien komt de oprichting en werking van de Europese Unie aan bod in de lessen geschiedenis in de derde graad maar ook andere vakken kunnen het belang en invloed van Europa op de burgers van de EU aan bod laten komen.

De Leuven-Europa-Club (LEUC) heeft daarom het initiatief genomen om alle 20 Leuvense secundaire scholen op te roepen om in het schooljaar 2023-2024 deel te nemen aan een interactief project rond de Europese verkiezingen. Uitgangspunt is dat jongeren pas de zin van stemmen inzien als ze zich realiseren dat het Europees Parlement effectief macht heeft en de Europese besluiten en wetten meebepaalt. Een vereniging van mensen die voor Europa werken of gewerkt hebben kan zo’n groot project niet alleen aan en heeft daarom diverse partners voor dit project gezocht en gevonden.

De voorbereidende stappen

Het projectvoorstel werd in januari 2023 voorgesteld en positief verwelkomd door de Leuvense scholen verenigd in de SOM – Samen Onderwijs Maken, en werd een pilootproject aangekondigd voor dit schooljaar (gerealiseerd in de Zonnewijzer voorjaar 2023). Minos (de Europese studentenvereniging van de KU Leuven) en haar rector Sels hadden toen reeds toegezegd om mee te helpen bij de uitvoering van het project in de scholen.

Op het einde van het voorbije schooljaar werd op een vergadering van het katholieke net enerzijds en van het gemeenschapsonderwijs anderzijds gevraagd wie meedoet en hiervoor een projectverantwoordelijke aan te duiden. Negen scholen hebben zich reeds geëngageerd en de verantwoordelijke leerkracht aangeduid. Wij hebben hen vervolgens gecontacteerd en zijn begin september gestart met de uitvoering van het project.

Ondertussen werden met MINOS, met de opleidingsverantwoordelijken voor Europese bachelors en masters, met de verantwoordelijke voor educatieve masters in de Sociale Wetenschappen en met KUL Professor Kris Grimonprez van Case4EU praktische afspraken gemaakt over de uitvoering van het project en de opleiding van de vrijwilligers-studenten die het project in de klassen willen begeleiden. LEUC en Case4EU zal hen daarvoor opleiden.

Schepen Bert Cornillie en Professor Steven Van Hecke hebben in juli een coördinatie-overlegvergadering georganiseerd maar de stadsdiensten kunnen ons bij dit project in dit stadium maar in beperkte mate helpen.

Wat gaan de scholen doen ?

1. Voorbereidende lessen:

  Leerkrachten geschiedenis of een ander vak geven les over Europa. De inhoud en vorm wordt door hen zelf bepaald, maar het proces van Europese besluitvorming en de rol van het Europees Parlement in het tot stand komen van Europese wetten en regels moet zeker aan bod komen. (Hieronder vind je diverse links die jou eventueel hierbij kunnen helpen.)

  2. Rollenspelen en bordspel tijdens de lessen:

  LEUC heeft een drietal rollenspelen en een bordspel in de aanbieding van elk 1 tot 2 lesuren rond Europese besluitvorming of wetgeving.

  Rollenspel “EU-wetgeving” om het proces van totstandkoming van EU-wetgeving zelf te beleven waarbij op voorstel van de Commissie, de Raad (lidstaten) en het Europees Parlement (politieke partijen) ieder met zijn eigen belangen toch samen een akkoord zoeken: 2 lesuur;
  Rollenspel “EU-uitdagingen aanpakken” waarbij het Europees Parlement samen met de Europese Raad de Europese Commissie de opdracht geven om een bepaalde  uitdaging aan te pakken: 1 lesuur;
  Rollenspel in verband met de concrete toepassing van Europese wetgeving in situaties uit het leven van elke dag (met het vaststellen van rechten en plichten) op basis van rechtszaken voor het Europees Hof van Justitie gebracht;
  Educatief spel ‘Route Europa’ van Europa Direct (prov. Vlaams Brabant): Spel over wat Europa doet rond actuele onderwerpen en de rol van het Europees Parlement daarin, en met verwijzingen naar Europese projecten in Vlaams Brabant: 2 lesuren.

    3. Alternatieve projecten:

    Alternatieve projecten zijn ook mogelijk:

    Deelname aan een Junior College op 23 november georganiseerd door de KU Leuven (Fac. Rechten). Wel dringend in te schrijven bij Prof. Kris Grimonprez
    Buitenlandse Erasmus studenten voor de klas komen laten getuigen (KU Leuven Prof Steven Van Hecke)

     De projecturen zouden gepland worden in de perioden november-begin december; eind februari tot paasvakantie; na paasvakantie tot begin mei. LEUC zal de hoger vermelde studenten van de KUL opleiden om de 2 eerste rollenspelen in de klassen te begeleiden. Voor leerkrachten die zelf één van de vier spellen willen begeleiden organiseert de Provincie een bijscholing op 9 november.

     Op wie en wat kunnen de scholen beroep doen?

     LEUCCoördinatie van het netwerk van leraren;
     Training in rollenspel van studenten en leerkrachten (ism met Provincie). Oplijsten van links naar  pedagogisch materiaal.
     MINOSEuropese studentenvereniging KU Leuven:
     Vrijwilligers mobiliseren voor leiden van rollenspel EU-wetgeving
     Studenten European Studies, KULMet steun van onderwijsverantwoordelijken Professoren Langer, Raube en Van Hecke. Oproep voor vrijwilligers tijdens startvergadering Academiejaar eind september door LEUC en MINOS.
     Studenten Educatieve Master KULLeiding geven aan het rollenspel wordt in aanmerking genomen voor de verplichte stage-uren. Onderwijsverantwoordelijke:  Prof Kurt Willems (Fac. Rechten),
     Europa Direct Provincie Vlaams BrabantDidactisch materiaal.
     Informatie en infrastructuur
     Case4EU KU Leuven Fac. Sociale Wetenschappen – Prof Kris Grimonprez
     Casussen voor mondige EU-burgers: Didactisch materiaal voor leerkrachten
     Concreet belang van EU-wetgeving  in het dagelijkse leven: rollenspel rond EU-rechten en plichten
     InvolveEU – KULProf Steven Van Hecke (Europese Studies)
     Selectie en vorming van Erasmusstudenten
     Stad LeuvenCommunicatie (o.a. via Stadsbibliotheek)